3.4.6 XA 事务语法

dble不支持外部XA事务,以下讨论内容是对于后端结点之间使用xa事务的问题

3.4.6.1 Syntax

开启XA
set xa = {0|1}
开启事务
START TRANSACTION;  

BEGIN  

SET autocommit = {0 | 1}
提交事务
COMMIT
回滚事务
ROLLBACK

3.4.6.2 限制

  • xa事务中不支持含有隐式提交的sql

results matching ""

    No results matching ""